Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany),

- nie wszystkie materiały wideo zawierają transkrypcję

- nie wszystkie elementy mają możliwość zmiany kontrastu i wielkości fontu

- nie wszystkie obrazy zawierają alternatywny tekst.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Osobą kontaktową jest mgr inż. Halina Włodarczyk, adres e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu - (42) 643 35 19.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli

Budynek jest częściowo dostoswany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do jednego z dwóch wejść umiejscowionych od strony dziedzińca można dostać się również przez równię pochyłą. Do głównego wejścia prowadzą trzy schodki. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wszystkie korytarze, schody, poręcze zbudowane są zgodnie z prawem budowlanym.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platfrom, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie posiada pochylni, platform, a także miejsc z informacjami głosowami i pętlami indukcyjnymi.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprwnych

Szkoła nie posiada specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wejście do budynku z psem asystującym (psem przewodnikiem).

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Loga połączone

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl